Gezondheidspraktijk Noordzij, gevestigd te Westmaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijknoordzij.nl
+31 6 36 0001 80
info@praktijknoordzij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidspraktijk Noordzij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijknoordzij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gezondheidspraktijk Noordzij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Aanmelding via website voor voedingsconsult, training of workshop
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Registratie tijdens intake consult

Geautomatiseerde besluitvorming
Gezondheidspraktijk Noordzij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezondheidspraktijk Noordzij) tussen zit. Gezondheidspraktijk Noordzij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– MailMunch, voor het verzamelen van je naam en emailadres
– MailChimp, voor het versturen van nieuwsbrieven
– Squarespace, voor webhosting
– Versio, voor mailhosting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gezondheidspraktijk Noordzij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Diëtistisch consult, registratie tijdens intakeconsult:
Persoonsgegevens: 15 jaar, wettelijk vastgesteld voor zorgverleners
Nieuwsbrieven: Naam en mailadres: onbepaalde tijd, je kan je uitschrijven wanneer je zelf wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@praktijknoordzij.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gezondheidspraktijk Noordzij verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gezondheidspraktijk Noordzij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gezondheidspraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijknoordzij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gezondheidspraktijk Noordzij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gezondheidspraktijk Noordzij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gezondheidspraktijk Noordzij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijknoordzij.nl